روز گذشته شنیدیم كه سعید ابراهیمی تا ۲ هفته نمی تواند در میادین كشتی حاضر شود. در این خصوص و درمسابقه تیمهای كشتی آزاد گراد و نفت ، سعید ابراهیمی در كشتی با گئورگی گوگشلیدزه پیشانی اش با زانوی حریف گرجستانی برخورد كرد تا خونریزی شدیدی داشته باشد و نگرانی هایی به وجود آید اما مشكل نایب قهرمان سال ۲۰۰۷ جهان چندان جدی نبود و ۶-۷ بخیه روی پیشانی اش قرار گرفت. به گفته مجید خدایی، سرمربی گراد ابراهیمی تا ۲ هفته از كشتی دور خواهد بود و احتمال حضور وی در مسابقه حساس هفته آینده مقابل صدرای زیرآب بسیار كم است.