در حالی تعمیرات ۶۸۰۰ مگاوات از نیروگاههای حرارتی كشور از ابتدای فصل پاییز آغاز شده كه تاكنون تعمیر ۳۰۰۰ مگاوات آن به اتمام رسیده است.

به خاطر خشكسالی های صورت گرفته در سال جاری و كار مداوم نیروگاه‌های حرارتی، ‌این نیروگاه‌ها فرصت تعمیرات نداشته‌اند بنابراین فصل پاییز بهترین زمان برای تعمیرات آنان بود كه پیش بینی می شود از ۶۸۰۰ مگاوات مورد نظر برای تعمیر كه تاكنون ۳۰۰۰ مگاوات تعمیر اساسی شده تا پایان سال جاری ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات از نیروگاههای حرارتی كشور تحت تعمیر اساسی یا متوسط قرار بگیرند.

بنابراین گزارش، به دلیل خشكسالی و عدم تولید انرژی در نیروگاه‌های برق آبی امسال مصرف گازوئیل و سوخت نیروگاه‌ها نیز به شكل قابل توجهی افزایش خواهد یافت بنابراین پیش بینی می شود تا پایان سال جاری، نیروگاههای كشور روزانه در زمستان ۱۳۷ میلیون متر مكعب گاز طبیعی یا معادل آن گازوئیل و مازوت نیاز داشته باشند.

برنامه تعمیراتی وزارت نیرو برای نیروگاهها هر سال از اول مهرماه آغاز می شد اما امسال به دلیل نیاز تولید برق توسط نیروگاههای بخار این تعمیرات از آذر ماه آغاز شد.

بر اساس این گزارش، بار تامین برق كشور به دلیل در مدار تولید نبودن نیروگاههای برق آبی در حال حاضر بر دوش نیروگاههای حرارتی است.