مدرس كشتی فدراسیون بین المللی كشتی (فیلا) گفت: در مورد تغییر یا عدم تغییر قوانین فرنگی در سال ۲۰۰۹ نباید پیشگویی كرد.

اكبر طهماسبی اظهار داشت: فدراسیون بین المللی بعد از المپیك تغیرات مورد نظر را به فدراسیون ها ابلاغ كرد و از آنها خواست به كلیه شهرهای خود اعلام كنند تا مربیان روی آنها كار كنند و محاسن و معایب مقررات جدید را اعلام كنند. فدراسیون ها تا پایان سال ۲۰۰۸ فرصت دارند كه نظر خود در این مورد را به فیلا اطلاع دهند تا با بررسی آن در هیئت رئیسه فدراسیون جهانی در مورد اجرا یا عدم اجرای آن تصمیم گیری شود.

وی تاكید كرد: با وجود اخباری كه در ایران منتشر شد فیلا نگفته كه قوانین جدید از ابتدای سال ۲۰۰۹ در كلیه مسابقات لازم الاجراست چون هنوز تصمیم نهایی در مورد تغییر صورت نگرفته است. همه چیز در بولتن سال ۲۰۰۹ فیلا كه بعد از تعطیلات ژانویه اعلام خواهد شد مشخص می شود.

داور المپیكی كشتی ایران خاطر نشان ساخت: در این زمینه نباید سخنگوی فیلا شد. آنها فعلا در حال جمع آوری نظرات فدراسیون ها هستند. باید تاكید كنم فدراسیون جهانی هر تصمیمی اتخاذ می كند، در جهت پیشرفت كشتی است. فیلا مصلحت و منفعت یك یا تنها چند كشور را مد نظر قرار نمی دهد.