آثار هنرمندان محیطی در یك كارگاه یك روزه در نگارخانه «لاله» با تركیبی از چیدمان، اجرا و صدا درچند بخش به نمایش درمی آید. احمد نادعلیان در گفتگو با ایسنا، درباره این كارگاه یك روزه توضیح داد: «فردا بیست و چهارم آذر ماه جمعی بیست نفره از هنرمندان محیطی كه آنها را از جشنواره ها و كارگاه های مختلف انتخاب كرده ام در نگارخانه لاله در كنار هم جمع می شوند تا كارهای متفاوتی را ارائه دهند.» او اضافه كرد: «صبح این روز، كار چند رسانه ای را كه مربوط به جشنواره هنر محیطی خلیج فارس و پرواز ۶۵۵ می شود و از مدت ها پیش در حال آماده سازی آن بودیم به صورت ویدئو پروجكشن در كنار چیدمان های هنرمندان محیطی با موضوع بازیافت، ارائه می كنیم.»

نادعلیان ادامه داد: «از ساعت ۱۵ تا ۱۶ بازدید برای عموم است و از ساعت ۱۶ تا ۱۷ بعدازظهر چند اجرا و پرفورمنس با تكیه بر هنر صداسازی توسط گروهی از هنرمندان محیطی كه با استفاده از ابزار و آلاتی كه در محیط پیرامونمان به چشم می خورد ، انجام می شود.» به گفته نادعلیان در بخش پایانی این كارگاه یك روزه ، از ساعت ۱۷ تا ۱۹ گروه به گفتگو درباره هنر محیطی طی یك ده اخیر می پردازند و ویژگی های آن را از وجوه مختلف مورد ارزیابی قرار می دهند.