مدیر عامل سازمان بهره وری انرژی گفت: متوسط مصرف سرانه برق خانگی در ایران حدود ۲۹۰۰ كیلووات ساعت بوده و این به معنای این است كه این میزان ۳ برابر متوسط مصرف جهانی است.

حسین لوایی اظهار داشت:متوسط مصرف سرانه برق خانگی در كشور ۲۹۰۰ كیلووات ساعت در سال است، در حالیكه متوسط مصرف جهانی انرژی زیر ۱۰۰۰ كیلووات ساعت است.

وی ادامه داد:با تطبیق این میزان مصرف برق با استانداردهای جهانی نشان می دهد كه مصرف برق در كشور حدود ۳ برابر متوسط مصرف جهانی است.

وی خاطر نشان كرد: میزان توزیع لامپ كم مصرف در كشور در حال حاضر ۲۰ میلیون شعله است كه تا پایان سال جاری به ۵۰ میلیون شعله خواهد رسید.

لوایی ادامه داد:طبق برنامه زمان بندی شده تا پایان سال حجم توزیع لامپ كم مصرف به ۵۰ میلیون شعله خواهد رسید بنابراین چنانچه هر یك میلیون شعله لامپ كم مصرف ۳۰ مگاوات صرفه جویی برق به همراه داشته باشد، این ۵۰ میلیون شعله می تواند ۱۵۰۰ مگاوات صرفه جویی در كشور به همراه داشته باشد.