سند ملی استانداردسازی یكی از الزامات ارتقای سطح استاندارد است كه در دست تدوین قرار دارد. به گزارش ایسنا، محمد بهزاد ـ عضو هیات مدیره و مدیرعامل شركت توانیر - با بیان این مطلب اظهار كرد: فقط زمانی امكان تهیه و تدوین استانداردهای عملیاتی و كاربردی در صنعت برق به ویژه در بخش تولید امكان پذیر است كه این استانداردها از مسیر آكادمیك و همچنین مجریان امر یعنی كارفرمایان، مشاوران و پیمانكاران تهیه شود. وی افزود: در صنعت برق با توجه به گستردگی سطح پوشش صنعتی و خانگی، سرمایه گذاری اولیه بالا و مصرف سوخت های فسیلی زیاد است، بنابراین با در نظر گرفتن مسائل فنی و تخصصی این صنعت، نیاز به استاندارد سازی به عنوان یكی از دغدغه های وزارت نیرو شكل گرفت. به گفته وی با توجه به اهمیت این موضوع در اصل ،۴۴ سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه به آن توجه شده است؛ به طوری كه در اصل ۴۴ به توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام های كیفیت با استانداردهای بین المللی اشاره و در سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه نیز به مباحث استانداردسازی توجه جدی شده است؛ به گونه ای كه در بندی به انطباق نظام های ارزیابی كیفیت با استانداردهای بین المللی توسعه استانداردهای ملی و مشاركت فعال در تدوین استانداردهای بین المللی اشاره شده است. وی تاكید كرد: بنابراین با توجه به این موارد، تدوین سند ملی استانداردسازی یكی از الزامات ارتقای سطح استاندارد است كه در دست تدوین قرار دارد. مدیرعامل توانیر با اشاره به این كه شركت مادر تخصصی توانیر كه در بخش انتقال و توزیع برق فعالیت می كند، در زمینه استانداردسازی بسیار پیشرو بوده است، افزود: در بخش تولید برق به دلیل وابستگی به تكنولوژی شركت های خارجی، استاندارد سازی جدی دیده نشده و فقط تشكیل كمیته هایی در توانیر به عنوان كمیته ساده سازی كه در زمینه استاندارد سازی جنبی نیروگاه فعالیت كرده، موجود بوده است.