به دلیل افزایش شدید برداشت آب از منابع زیرزمینی، این سفره ها افت زیادی داشته اند. محمدحسن خورشیدنام، مدیرعامل شركت آب منطقه ای یزد گفت: شهرستان یزد بیشترین میزان مصرف آب در استان را داراست.وی میزان برداشت سالیانه از ۸ هزار چاه، چشمه و قنات استان را یك میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمكعب ذكر كرد و گفت: سفره های زیرزمینی آب ۱۳ تا ۱۲۳ سانتیمتر افت داشته است.