شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ضمن تشكر از مشاركت و شهروندان تهران در صرفه جویی مصرف برق، برنامه خاموشی های احتمالی هفته جاری (از نهم تا ۱۵ شهریور ماه ۸۷ ) را اعلام كرد. از ساعت ۰ تا ۲بامداد گروه های ۹-۱۰-،۱۱ از ساعت ۲ تا ۴بامداد گروه های ۱-،۲ ازساعت ۴ تا ۶ صبح گروه ،۳ ازساعت ۶ تا ۸ صبح گروه های ۴-،۵ ازساعت ۸ تا ۱۰ صبح گروه ،۶ ازساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر گروه های ۷-،۸ از ساعت ۱۲ تا ۱۴بعد از ظهر گروههای ۹-،۱۰ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ عصر گروه های ۱۱- ،۱ ازساعت ۱۶ تا ۱۸ عصر گروه های ۲-،۳ازساعت ۱۸ تا ۲۰ عصر گروه ،۴ ازساعت ۲۰ تا ۲۲ شب گروه های ۵-،۶ از ساعت ۲۲تا ۲۴ نیمه شب گروه های ۷-.۸