شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با انتشار اطلاعیه برنامه خاموشی های احتمالی شهر تهران بزرگ را از تاریخ (۰۲/۶/۸۷لغایت۰۸/۶/۸۷) اعلام كرد. به گزارش شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، گروههای دو، سه، چهارساعت ۰ تا ۲ صبح، گروههای پنج و شش ۲ تا ۴ صبح، گروه هفت ۴ تا ،۶ گروههای هشت و نه ۶ تا ۸ گروه ده ۸ تا ،۱۰ گروههای یازده و یك ۱۰ تا ،۱۲ گروههای دو و سه ۱۲ تا ،۱۴گروههای چهار و پنج ۱۴ تا ،۱۶ گروههای شش و هفت۱۶ تا ،۱۸ گروه هشت۱۸ تا ،۲۰ گروههای نه و ده ۲۰ تا ،۲۲ گروههای یازده و یك۲۲ تا .۲۴ همانگونه كه در اطلاعیه قبلی به آگاهی رسید شهر تهران به ۱۱ گروه تقسیم شده است و تعداد نوبت خاموشی احتمالی در هریك از مناطق تهران فوق بافرض بیشترین محدودیت و مصرف برق است.