وزارت نیرو تعرفه‌های جدید برق برای سال ۸۸ را تهیه و به هیات دولت برای تقدیم به مجلس ارائه كرد.

تنها دو روز فرصت باقیمانده (اول شهریور) تا دولت تعرفه‌های جدید برق را برای سال ۸۸ به مجلس ارائه كند.