۱۰۰ هزار شاخه لامپ كم مصرف یارانه ای میان مشتركان این استان توزیع می شود. كرم رضایی، مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق گلستان اظهار داشت: این لامپ ها به صورت یارانه ا ی و با قیمت هر عدد یكهزار و ۲۵۰ تومان در اختیار مشتركان قرار می گیرد. وی ترویج فرهنگ استفاده از این گونه لامپ ها و صرفه جویی در مصرف انرژی برق را از جمله اهداف توزیع لامپ های كم مصرف برق میان مشتركان عنوان كرد.وی تصریح كرد: مشتركین برق استان با ارائه آخرین قبض برق مصرفی می توانند تعداد ۵ عدد لامپ كم مصرف را به صورت یارانه ای خریداری كنند. رضایی با اشاره به تغییر ساعت كار ادارات در استان گلستان بیان داشت: این تغییر ساعات میزان ۲۰ مگاوات مصرف برق را در زمان پیك روز كاهش داده است.