مدیركل دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه اصفهان گفت: با توجه به خشكسالی موجود، ورودی آب به سد زاینده رود ۶۰ درصد و میزان حجم آب این سد ۵۵ درصد كاهش داشته است. منصور شیشه فروش اظهار داشت: با توجه به خشكسالی های موجود در سال جاری، حجم سد زاینده رود به ۵۰۰ میلیون متر مكعب آب رسیده این در حالی است كه این میزان در مدت مشابه سال گذشته یك میلیارد و ۲۵۰میلیون متر مكعب بوده است. وی ادامه داد: كاهش ۷۵ درصدی بارندگی و اضافه برداشت ۱۰۰ درصدی آب از منابع زیرزمینی و گرمی هوا از جمله عواملی است كه باعث بروز مشكل در آبهای سطحی شده است. به گزارش مهر، شیشه فروش در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: درحال حاضر به ۲۷۰ روستا از روستاهای شهرستان اصفهان و ۱۰شهر با تانكر آبرسانی می شود و جمع بندی خسارات خشكسالی در بخش كشاورزی در سطح استان اصفهان حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال بوده است. مدیركل دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه اصفهان همچنین با اشاره به آغاز سال زراعی جدید از كشاورزان خواست كه به سمت بیمه محصولات كشاورزی گام برداشته تا در سال زراعی آینده كه سال خشكسالی پیش بینی می شود با بحران و مشكل روبرو نشوند.شیشه فروش خاطرنشان كرد: بیمه تاكنون مبلغ پنج میلیارد تومان خسارت به كشاورزانی كه محصولات خود را بیمه كرده بودند، پرداخت كرده است.