خاموشی های جنوب شرق استان تهران سرانجام با مانورهای لازم بر روی خطوط ۶۳ كیلوولت مجاور پست ری شمالی توسط كاركنان صنعت برق تهران برطرف شد.

شركت توزیع برق نواحی استان تهران و شركت متانیر با انجام مانورهای لازم بر روی خطوط ۶۳ كیلوولت مجاور تا تامین و جایگزینی ظرفیت آسیب دیده، خاموشی ایجاد شده در این مناطق برطرف و جریان انتقال برق مناطق یاد شده برقرار شد.

بر اساس این گزارش، درساعت ۵۵ دقیقه بامداد روز دوشنبه هفته گذشته در اثر اتصال فاز به زمین در خط ۶۳ كیلوولت داخل محوطه كارخانه سیمان تهران و به علت نصب یك اصله پایه فلزی روشنایی توسط این كارخانه و وارد شدن ضربه شدید به خط ۶۳ كیلوولت و به تبع آن صدمه به خط ۲۳۰ كیلوولت، بریكرهای ۲۳۰ كیلوولت و دو دستگاه ترانسفورماتور ۲۳۰ ایستگاه برق ری شمالی، كلید ۶۳ كیلوولت خط ری شمالی-ری گازی دچار حادثه و موجب قطع برق شهرهای قرچك ، ورامین و پاكدشت شده بود.