مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران اجرای طرح های آبی برای گذر از خشکسالی در استان تهران را موفقیت آمیز خواند. داوود ملایی در گفت وگو با مهر درخصوص طرح های جدید تامین آب استان تهران گفت؛ اجرای آن دسته از طرح های زودبازدهی که برای گذر از خشکسالی طراحی شده بود، موفقیت مطلوبی داشته است. مدیرعامل آبفای استان تهران افزود؛ وزارت نیز در جنوب غربی استان تهران، طرحی را با ۴۰۰ لیتر در ثانیه و در غرب استان تهران و شهرستان کرج تصفیه خانه یی را با ۵۰۰ لیتر بر ثانیه به بهره برداری رسانده است. وی تصریح کرد؛ از سال آبی گذشته تا به امروز، در شهرها و شهرک ها نیز ۳۰ حلقه چاه تجهیز شده به نحوی که در شرق استان تهران نیز این امر پیاده سازی شده و در مجموع در تهران ۶۵ حلقه چاه برای ظرفیت سازی اضطراری در حال اجرا است.