شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برنامه خاموشیهای احتمالی شهر تهران را در هفته منتهی به ۲۵ مردادماه جاری را اعلام كرد. همچنین وزارت نیرو از مشتركان درخواست می كند پس از بروز خاموشی در حد امكان وسائل برقی خود را از مدار برق خارج كرده و پس از برقراری مجدد برق نسبت به برقرار كردن وسائل اقدام كنند. بر این اساس، زمان خاموشی های هفته منتهی به ۲۵ مردادماه برای گروه یك و دو از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح و ۲۲ تا ۲۴ شب، گروه سه ۱۲ تا ۱۴ ظهر و نیمه شب تا ۲ صبح، گروه چهار ۱۲ تا ۱۴ ظهر و نیمه شب تا ۲ صبح، گروه پنج نیمه شب تا ۲ صبح و ۱۴ تا ۱۶ عصر، گروه شش ۲ تا ۴ صبح و ۱۴ تا ۱۶ عصر، گروه هفت ۲ تا ۴ صبح و ۱۶ تا ۱۸ عصر، گروه هشت ۴ تا ۶ صبح و ۱۶ تا ۱۸ عصر، گروه نه ۶ تا ۸ صبح و ۱۸ تا ۲۰ شب و گروه ده ۶ تا ۸ صبح و ۲۰ تا ۲۲ شب و گروه یازده ۸ تا ۱۰ صبح و ۲۰ تا ۲۲ شب خواهد بود.