پس از تصویب لایحه ۴۵۰۰ میلیارد تومانی از سوی مجلس برای مقابله با خشكسالی توزیع ۷۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبرسانی در استان ها به پایان رسیده و هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

تاكنون ۴۵۰ میلیارد تومان برای انجام طرح های اضطراری مقابله با خشكسالی و جبران خسارات ناشی از این پدیده اختصاص یافته است كه از این مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان برای طرح های اضطراری و ۲۰۰ میلیارد تومان برای كمك به صندوق بیمه تخصیص داده شد .

بنابراین گزارش، از مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان یادشده ، ۳۰۰ میلیارد تومان برای اصلاح شبكه های آبیاری و اجرای طرح های آبرسانی تحت فشار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرا و تكمیل مجتمع های آبرسانی روستایی و طرحهای اضطراری آبرسانی در شهرها در نظر گرفته شده است .