ده شركت سهامی عام برای واگذاری ۱۰ نیروگاه بزرگ دولتی به بخش خصوصی تشكیل و به ثبت رسید.

براساس ماده ۲۷ قانون واگذاری نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، ۱۰ شركت سهام عام برای واگذاری ۱۰ نیروگاه دولتی به بخش خصوصی تشكیل شده و قرار است بزودی سهام این نیروگاه‌ها در بورس عرضه شود.

بنابراین گزارش، قرار است بزودی سهام نیروگاه‌های حرارتی دماوند، سیكل تركیبی سهند، بیستون، سنندج، خلیج فارس، آبادان، كرمان و شیروان و نیروگاه‌های بادی منجیل و بنیالود در بورس عرضه شود.

این گزارش می‌‌افزاید: بزودی ۶۵ درصد سهام نیروگاه‌های مزبور از طریق سازمان خصوصی‌سازی در بازار بورس عرضه و قرار است تا قبل از پایان سال ۸۷ نیز باقیمانده سهام این نیروگاه ها یعنی ۳۵ درصد مابقی از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شود.