مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران با بیان اینكه توزیع لامپ‌های یارانه‌ای در بازار رو به گسترش است گفت: میزان لامپ‌های كم مصرف یارانه‌ای توزیع شده در بازار تا پایان شهریورماه سال جاری به ۲۰ میلیون شعله خواهد رسید.

حسین لوایی افزود: بر اساس دستور رئیس جمهور برای تهیه و توزیع لامپ‌های كم مصرف یارانه‌ای ۱۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافت و بر اساس این دستور سیاست وزارت نیرو بر این شد كه از میان تولیدات داخلی اقدام به توزیع لامپ های كم مصرف كند.

وی در ادامه گفت: پس از بررسی‌های لازم ۱۳ شركت و تولیدكننده داخلی كه دارای پروانه از وزارت صنایع و معادن بودند شناسایی و با آنها قرارداد منعقد شد تا ۴۹ میلیون شعله لامپ كم مصرف تولید و در اختیار مردم قرار دهند.

وی با بیان اینكه میزان لامپ‌های یارانه‌ای كم مصرف تا ۱۵ مرداد به ۱۳ میلیون شعله خواهد رسید اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امیدوار هستیم میزان لامپ های كم مصرف یارانه‌ای توزیع شده در بازار تا پایان شهریور ماه سال جاری به ۲۰ میلیون شعله برسد.

● قیمت لامپهای كم مصرف یارانه ای

لوایی در خصوص قیمت لامپ‌های كم مصرف گفت: برای تعیین قیمت تمام شده لامپ كم مصرف و میزان یارانه اختصاص یافته به آن، كار گروهی متشكل از وزارت نیرو، وزارت صنایع و معادن، نماینده برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و نماینده وزارت بازرگانی تشكیل شد.

مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران افزود: در حال حاضر دو نوع لامپی كه عمدتا توزیع و مصرف می‌‌شود لامپ ۱۱ وات پیچی است كه قیمت تمام شده آن ۲۶۶۰ تومان، میزان یارانه اختصاص یافته دولت ۱۵۱۰ تومان و قیمت مصرف كننده ۱۱۵۰ تومان است.

وی ادامه داد:‌ قیمت تمام شده لامپ ۱۱ وات غیرپیچی نیز ۲۵۹۰ تومان، یارانه اختصاص یافته برای آن ۱۵۹۰ تومان و در نهایت قیمت برای مصرف كننده ۱۰۰۰ تومان است.

وی در خصوص سایر لامپ‌های توزیع شده گفت: قیمت تمام شده لامپ ۲۳ وات پیچی ۳۰۸۰ تومان، یارانه اختصاص یافته برای این لامپ ۲۹۳۰ تومان و قیمت برای مصرف كننده ۱۱۵۰ تومان است.

به گفته وی، قیمت تمام شده لامپ ۲۰ وات پیچی ۲۷۸۰ تومان، یارانه اختصاص یافته برای آن ۱۶۳۰ تومان و قیمت برای مصرف كننده ۱۱۵۰ تومان است.

● مردم به تاریخ و گارانتی لامپها توجه كنند

مدیرعامل سازمان بهره‌وری انرژی در خصوص تهیه لامپ های یارانه‌ای از سوی شهروندان گفت: شهروندان اگر می‌خواهند از كیفیت لامپ‌های كم مصرف یارانه‌ای مطمئن شوند باید به آرم سازمان بهره‌وری انرژی ایران بر روی لامپ‌ها دقت كنند.

وی ادامه داد: شهروندان توجه داشته باشند كه بر روی این لامپ ها كلمه غیرقابل فروش مجدد و تاریخ اعتبار ۱۸ ماهه باید حك شده باشد.