افزایش ۵ برابری تعرفه برق موجب ورشكستگی صنایع و تعطیلی بخش تولید كشور و تبدیل بازار ایران به بازار محصولات وارداتی می شود. علی اصغر یوسف نژاد، مخبر كمیسیون صنایع و معادن مجلس افزایش تعرفه گاز و برق را موجب كاهش درآمد و قدرت خرید خانوارها دانست و در گفت وگو با ایسنا، افزود: حذف یارانه و افزایش تعرفه انرژی، موجب كاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و دمیده شدن روحیه نگرانی و استرس در خانواده ها و صنایع می شود. نماینده مردم ساری هرگونه تغییر در قیمت های پایه را موجب افزایش شدید قیمت هزینه تمام شده و غیراقتصادی شدن تولیدات داخلی دانست و اظهار كرد: حذف تعرفه برق، گاز و آب و آزادسازی قیمت آن ها موجب افزایش فشارهای اقتصادی بر اقشار كم درآمد می شود. به گفته وی دولت اگر درصدد اجرای این طرح اقتصادی است، باید شرایط جبرانی پیش بینی و راهكارها و پیشنهاداتش را در مجامع كارشناسی مطرح كند تا بتواند از آن ها دفاع كند، چرا كه روش نادرست موجب فشار مضاعف به دهك های محروم و حقوق بگیران می شود. مخبر كمیسیون صنایع و معادن با انتقاد از شیوه اجرای طرح پرداخت نقدی یارانه ها گفت: با شیوه ای كه گفته می شود برای هدفمند سازی یارانه ها بدون مدیریت واقعی این فرآیند در قالب پرداخت نقدی در پیش گرفته، مخالفم. وی ادامه داد: این كه دولت بدون مبانی نظری قابل استناد و محكمه پسند و به یكباره تصمیم به حذف یارانه گاز، برق و آب بگیرد، شیوه درستی نیست، دولت باید در قالب بسته ای سیاسی، اقتصادی و در چارچوب برنامه های مدون، جزئیات جراحی اقتصادی را با همكاری مشرب های فكری گوناگون ارائه كند. یوسف نژاد با تاكید بر این كه افزایش تعرفه برق و گاز موجب تعطیلی صنایع تولیدی می شود، متذكر شد: همه بر جراحی اقتصادی و اصل هدفمندسازی یارانه ها متفق القول هستند، ولی شیوه و مكانیزم درست اجرا از اهمیت بسزایی برخوردار است، و در این راستا باید ضررهای مستقیم و غیرمستقیم هدفمندسازی یارانه ها در ابعاد اقتصادی و غیراقتصادی به خوبی شناسایی كرد و برای به حداقل رساندن آن ها سیاست های متناسب به اجرا گذاشته شود. وی گفت: حذف یارانه انرژی آن هم در شرایط معمول اقتصادی و در یك فرآیند زمانی منطقی قابل تحقق است نه در شرایط ناپایدار اقتصاد فعلی ایران كه هر گونه تصمیم گیری پیامدها و تبعات روانی بسیاری بر اقتصاد خانوارها تحمیل می كند. به گفته این نماینده مجلس، آثار روانی اظهارنظرها و تصمیمات ناپخته موجب افزایش سرسام آور سطح عمومی قیمت ها می شود. نماینده مردم ساری در پایان وظیفه كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی را حساس دانست و تاكید كرد: كمیسیون ویژه در تعامل با تیم اقتصادی دولت راهكارها و پیشنهادها را كارآمد و پخته كند.