قطع برق در خیابان بخارست تهران امروز بسیاری از ادارات دولتی و شركت‌های خصوصی در منطقه برق بیهقی را دچار مشكل و حتی ضرر و زیان كرد.

خبرنگار اقتصادی در تماس برخی از شهروندان خیابان بخارست (احمد قصیر)‌ كسب اطلاع كرد كه این منطقه امروز از صبح تا ساعت ۱۲ظهر نزدیك به ۷ بار و هر بار با ۱۰ دقیقه قطعی برق مواجه شده است.

بنابراین گزارش، منطقه برق بیهقی در پاسخ به این قطعی‌ها اعلام كرد كه این قطعی‌ها برای متعادل سازی برق منطقه بوده است.