خطر خاموشی های گسترده برق، مردم چین را تهدید می كند. به گزارش ایسنا، به دنبال بحران كمبود ذغال سنگ برای تامین سوخت نیروگاه ها، چین با احتمال خاموشی های گسترده سراسری در كل كشور روبه رو شده است. براساس گفته مقامات كمیسیون نیروی چین، فشار زیاد به تامین كنندگان ذغال سنگ باعث شده نیروگاه های چین در برخی از اوقات فعالیت های خود را متوقف كنند. ذخیره استراتژیك ذغال سنگ در نیروگاه های اصلی چین ۴۳‎/۸ میلیون تن است كه فقط برای تامین ۱۱ روز فعالیت مستمر كفایت می كند.