شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برنامه خاموشی های احتمالی شهر تهران بزرگ از ۱۲ تا ۱۸ مردادماه جاری را اعلام كرد. به گزارش مهر، این برنامه به منظور كاهش مشكلات ناشی از خاموشی های احتمالی اعلام شده است و در هفته آینده نیز مانند هفته های قبل ثابت خواهد بود. شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از مشتركان درخواست می كند پس از بروز خاموشی در حد امكان وسائل برقی خود را از مدار برق خارج كرده و پس از برقراری مجدد برق نسبت به برقرار كردن وسائل اقدام كنند. بر این اساس، زمان خاموشی ها از ۱۲ تا ۱۸ مرداد ماه جاری برای گروه یك از ساعت ۰ تا ۲ صبح و ۱۲ تا ۱۴ عصر، گروه دو ۰ تا ۲ صبح و ۱۴ تا ۱۶ عصر، گروه سه ۲ تا ۴ صبح و ۱۴ تا ۱۶ عصر، گروه چهار ۲ تا ۴ صبح و ۱۶ تا ۱۸ عصر، گروه پنج ۴ تا ۶ صبح و ۱۶ تا ۱۸ عصر، گروه شش ۶ تا ۸ صبح و ۱۸ تا ۲۰ عصر، گروه هفت ۶ تا ۸ صبح و ۲۰ تا ۲۲شب، گروه هشت ۸ تا ۱۰ صبح و ۲۰ تا ۲۲ عصر، گروه نه ۱۰ تا ۱۲ ظهر و ۲۲ تا ۲۴ شب، گروه ده ۱۰ تا ۱۲ ظهر و ۲۲ تا ۲۴ شب و گروه یازده ۰ تا ۲ صبح و ۱۲ تا ۱۴ عصر خواهد بود.