سرقت از شبكه های برق در هرمزگان مردم را دچار مخاطره كرده به همین منظور شركت توزیع نیروی برق هرمزگان به وسیله یك شركت خصوصی از شبكه هایی كه مورد دستبرد قرار می گیرند حفاظت می كند. محمد صادق وجدانی، مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق استان هزمزگان گفت: با هماهنگی های انجام شده با قوه قضائیه و مقامات انتظامی استان از ابتدای اردیبهشت ماه با گشت های شبانه مأموران شركت خصوصی كار حفاظت از شبكه های برق شروع شده است. وی افزود: پارسال ۷۰۰ میلیون تومان خسارت به واسطه هزار و ۲۵۳ مورد سرقت از شبكه های برق گزارش شده است. وی همچنین از واگذاری انشعاب آب و برق به واحدهای مسكونی فاقد سند مالكیت در داخل محدوده شهرهای استان خبر داد و تصریح كرد: در كل استان هرمزگان ۵ هزار نفر متقاضی انشعاب برق وجود دارد كه با این كار افت انرژی در استان كاهش خواهد یافت.وی از اشتراك ۲۲ هزار مشترك جدید در سال ۸۷ خبر داد و گفت: نرخ برق در امسال نسبت به پارسال هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهد داشت.