مدیر عامل شركت توانیر گفت: بانك مركزی با اختصاص ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بازپرداخت بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانكاران صنعت برق و سیستم بانكی تسریع كرده است.

محمد‌علی وحدتی اظهار داشت: شركت توانیر ۳۰۰ میلیارد تومان از بانك مركزی دریافت و آن را در اختیار شركت‌های برق منطقه‌ای و سازمان توسعه برق ایران قرار داد تا آنها به تناسب این مبلغ را دریافت و بدهی‌های خود به شركت‌های پیمانكار را پرداخت كنند.

به گفته وی، احتمال اینكه این مبالغ در جریان پرداخت به شركت‌های پیمانكاری باشد وجود دارد اما به هر حال به زودی این شركت‌ها طلب خود را دریافت می‌كنند.

مدیرعامل شركت توانیر در پاسخ به اینكه بانك مركزی از ابتدای سال جاری در دو مرحله ۶۰۰ میلیارد تومان برای بازپرداخت‌ بدهی‌ها به وزارت نیرو اختصاص داده اما پیمانكاران هنوز این مبالغ را دریافت نكرده‌اند اظهار داشت: ۳۰۰ میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی‌های شركت توانیر به سیستم بانكی پرداخت شده است چرا كه بانك مركزی شرط پرداخت ۶۰۰ میلیارد تومان را این گونه گذاشته بود كه ابتدا باید بدهی‌های سیستم بانكی پرداخت شود.

وی گفت: پس از بازپرداخت بدهی‌ها به سیستم بانكی ۳۰۰ میلیارد تومان به شركت‌های برق منطقه‌ای و سازمان توسعه برق داده خواهد شد تا این شركت‌ها بدهی‌های خود را به پیمانكاران بازپرداخت كنند.