با تصویب هیأت دولت، مبلغ ۲۷۰ میلیون یورو تسهیلات از محل منابع حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرح های نیروگاهی سیكل تركیبی در منطقه جنوب كشور اختصاص می یابد. به گزارش مهر، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۷ و بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳ - این مصوبه را از تصویب گذراند. براساس این تصویبنامه، به منظور اجرایی نمودن مصوبه مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۶ شورایعالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی برای اجرای طرح نیروگاه هزار مگاواتی عسلویه توسط شركت تولید برق عسلویه مپنا مبلغ ۲۷۰ میلیون یورو تسهیلات از محل منابع حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرح های نیروگاهی سیكل تركیبی در منطقه جنوب كشور توسط بخش غیر دولتی با معرفی وزارت نیرو و پس از تأیید توجیه فنی و اقتصادی هر یك از طرحها توسط بانك عامل، اختصاص یابد. وزارت نیرو مكلف است تدابیر لازم برای اتمام و بهره برداری از طرح مذكور در نیمه اول سال ۱۳۸۷ را به عمل آورد و گزارش پیشرفت آن را به صورت ماهانه به هیأت وزیران ارائه كند.