استاندار كرمان خواستار همكاری دستگاه های اجرایی برای مقابله با خشكسالی اخیر در این استان شد.

عبدالمحمد رئوفی نژاد با اشاره به راه اندازی كمیته تخصصی آب در استان كرمان گفت: از این پس جیره بندی آب، آب رسانی، كنترل برداشت های مجاز آب، ساماندهی چاه های غیر مجاز، جابه جایی و حفر چاه جدید از مهم ترین وظایف این كمیته است.وی همچنین با تأكید بر این كه دستگاه های اجرایی برای مقابله با خشكسالی از تمام ظرفیت ها و امكانات خود باید استفاده كنند، گفت: با توجه به شرایط خشكسالی هیچ مجوز حفر چاه جدید آب در استان صادر نخواهد شد. استاندار كرمان تصریح كرد: برای كف شكنی چاه های آب در این استان، اولویت با آب شرب است و در امسال برنامه ای برای توسعه در بخش كشاورزی استان كرمان در دستور كار وجود ندارد. رئوفی نژاد در ادامه گفت: به منظور كمك و رفع مشكلات كشاورزان، بانك ها بدون در نظر گرفتن بدهی های گذشته كشاورزان برای تأمین و جایگزینی خسارات وارد شده نسبت به پرداخت تسهیلات به آنان اقدام كنند.

وی همچنین برتأمین آب شرب عشایر این استان تأكید كرد و افزود: با توجه به خشك شدن چشمه های آب كه اصلی ترین منابع تأمین آب عشایر استان بوده، باید آب رسانی عشایر به صورت سیار انجام شود و به منظور حمایت عشایر، امسال ۲ میلیارد ریال اعتبار هم برای تأمین دارو و مكمل به عشایر اختصاص یافته است. او به وضع آب های زیر سطحی شهر كرمان نیز اشاره كرد و گفت: با حفر تعداد مشخصی چاه آب، باید زمینه انتقال آب های زیر سطحی برای مصارف بخش كشاورزی از شهر كرمان به روستاهای همجوار فراهم شود.معاون برنامه ریزی استاندار كرمان نیز در این نشست گفت: برای مقابله با خشكسالی باید بسیاری از فعالیت ها در این بخش به صورت كوتاه مدت باشد.محمد جلال ماب اعلام كرد: برای ساخت سدهای جدید در این استان نیازمند همكاری بخش خصوصی هستیم.وی با اشاره به این كه در حال حاضر ۷ هزار حلقه چاه آب غیر مجاز مورد شناسایی قرار گرفته و برای كنترل و ساماندهی آنها برنامه ریزی می شود، خواستار فرهنگ سازی رسانه ها در زمینه مصرف آب شد.