مدیرعامل شركت آب منطقه ای كردستان از كاهش ۴۴ درصدی بارندگی از مهر ماه سال گذشته تا پایان فروردین در این استان خبر داد. عبدالله مشیرپناهی، مدیرعامل شركت آب منطقه ای كردستان بابیان این مطلب به مهرگفت: تنها بارندگی استان كردستان در فصل بهار ۲ هفته قبل بود و میانگین بارش در استان كردستان به ۶‎/۷ میلی متر رسیدكه برای این فصل در استان كردستان بسیار كم است. مدیرعامل شركت آب منطقه ای استان كردستان افزود: در حوزه آبرفت ها نیز در استان كردستان وضع چندان مناسب نیست، به نحوی كه در رودخانه سیروان بیش از ۳۸ درصد و حوزه آبرفت كرخه بیش از ۴۹ درصد كاهش آب در مقایسه با پارسال گزارش شده است.