امسال ۴۰۰میلیارد ریال برای ترمیم شبكه برق استان بوشهر اختصاص یافته كه بااین اعتبار برق ۲۰هزار واحد مسكونی تأمین خواهد شد. علی افراشته - استاندار بوشهر - افزود: به رغم اینكه مدت زیادی ازاتمام احداث این واحدهای مسكونی می گذرد، به دلیل تأمین نشدن برق مورد نیاز، این واحدها تحویل متقاضیان نشده است. وی اظهارداشت: همچنین در سال جاری ۳۸۰میلیارد ریال برای اصلاح و توسعه شبكه آب استان بوشهر اختصاص یافته است. استاندار بوشهر اضافه كرد: علاوه براین اساس مصوبه سفر دوم رئیس جمهوری به این استان، ۴۰۰میلیارد ریال نیزاز محل منابع وزارت نفت به این بخش پرداخت می شود. افراشته اظهار داشت: تسریع در تحقق اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهوری بخش قابل توجهی از مشكلات استان بوشهر در بخش های مختلف را رفع می كند. وی بیان كرد: اعتبارات امسال استان بوشهر در برخی بخش ها به ویژه عمران شهری رشد چشمگیری دارد. افراشته افزود: شهرستان های تنگستان، دیلم و دیر به ترتیب با ،۷۳ ۹۸و ۷۰درصد بیشترین افزایش اعتبار در بخش عمران شهری را دارند. وی بااشاره به اعتبارات خوب سال گذشته استان بوشهر در عمران شهری اظهار داشت: سال گذشته ۹۰میلیارد ریال از این محل به شهرداری بندر بوشهر كمك شده است.