آمارهای بارندگی ها در گستره كشور در ۴۰ سال گذشته نشان می دهد بارش در سال آبی ۸۷-۸۶ نسبت به سال ۸۶-۸۵ حدود ۴۶ درصد كاهش و نسبت به ۴۰ سال گذشته ۴۲ درصد كاهش داشته است.

میانگین بارش تا ۲۳ فروردین ماه سال آبی ۸۷-۸۶ بالغ بر ۱۲۰ میلی متر بوده است كه براساس میانگین كشوری بوده است و این آمار نشان می دهد كه سال آبی حاضر در طول ۴۰ سال گذشته یكی از پایین ترین شرایط آب و هوایی را به جهت نزولات جوی داشته است.

بنابراین گزارش ، وضعیت ذخیره آب سدها ۱۴ میلیارد مترمكعب است كه نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد كاهش داشته است.

این گزارش می افزاید: اثرات خشكسالی در دو حیطه مصرف كنندگان شامل شرب، صنعت، خدمات، كشاورزی و محیط زیست و شركت‌های آب منطقه ای به جهت كاهش درآمد، وصول، برق آبی و تقاضاهای فوری مشهود خواهد بود.