هیات وزیران با جمع‌آوری و انسداد تمامی انشعاب‌های غیرمجاز آب و برق در حاشیه شهرهای استان خوزستان موافقت كرد.

وزارت نیرو مجاز است طی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نسبت به جمع‌آوری و انسداد تمامی انشعاب‌های غیرمجاز آب و برق در حاشیه شهرهای استان خوزستان و واگذاری انشعاب مجاز و نصب كنتور آب و برق و صدور قبوض مصرف مربوط اقدام نماید.