فاز اول تصفیه‌خانه فاضلاب تهران با توجه به اینكه ۶ ماه از برنامه عقب بوده با اعتبار بانك جهانی و داخلی تا پایان نیمه نخست سال جاری راه اندازی می شود.

فاز اول تصفیه خانه فاضلاب تهران كه دارای ۶ مدول ۵۰۰ هزار نفری است ۶ ماه از برنامه عقب است.

بنابراین گزارش، این پروژه مهم در حال حاضر با اعتبارات بانك جهانی و اعتبارات داخلی در حال نهایی شدن است و قرار است تا پایان نیمه اول سال ۸۷ به بهره‌برداری ‌برسد.

این گزارش می افزاید:تصفیه‌خانه فاضلاب تهران تا اواخر سال گذشته ۷۵ درصد پیشرفت فیزیكی داشت، بنابراین انتظار می‌رود تا ۴ مدول آن به ظرفیت ۲ میلیون نفر و با اعتبارات بانك جهانی و ۲ مدول دیگر آن به ظرفیت یك میلیون نفر تا نیمه اول سال ۸۷ به بهره‌برداری برسد.

پیش ازاین مدیر عامل شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور عنوان كرده بود كه چنانچه ۲۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده برای دو فاز كه قرار است با اعتبارات داخلی به بهره‌برداری برسد به موقع تخصیص یابد می‌توان به افتتاح آن در نیمه اول سال ۸۷ امیدوار بود.

در مجموع این ۶ مدول تصفیه‌خانه فاضلاب می‌توانند ۳ میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهند.