دیوید هاكنی؛ یكی از مهمترین نقاشان معاصر جهان؛ یك اثر نقاشی غول پیكر خود را به موزه تیت مدرن لندن اهدا كرد. دیوید هاكنی؛ هنرمند مشهور انگلیسی؛ یك اثر نقاشی خود به نام «درختان بزرگتر نزدیك آب» را به موزه تیت مدرن لندن اهدا كرد. این اثر از منظره یورك سایر انگلستان نقاشی شده است و به شیوه پسا عكاسانه نقاشی شده است. موزه تیت نمایش این اثر را از سال آینده میلادی آغاز می كند.