به منظور هماهنگی با سیاست های اجرایی، همگن سازی اطلاعات، برنامه ریزی، ساماندهی مطالعات و استانداردسازی برآوردها برای تعیین ارزش آب در هر یك از حوزه های آبریز كشور، كارگروهی برای نظارت بر تعیین ارزش اقتصادی آب در دولت تشیكل می شود. به گزارش مهر، وزرای عضو كمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، آیین نامه بند «ج» ماده (۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور را تصویب كردند. بر اساس بند «ج» ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم، دولت موظف به تعیین ارزش اقتصادی آب در هر یك از حوزه های آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه گذاری، برای بهره برداری، حفاظت و بازیافت در برنامه های بخشهای مصرف شده است كه مصوبه اخیر وزرای عضو كمیسیون زیربنایی دولت، درباره تعیین ارزش اقتصادی آب برای اجرای بند یادشده است. بر اساس این آیین نامه، ارزش اقتصادی آب در هر یك از حوزه های آبریز كشور با اولویت حوزه های دارای بحران برای بخش های مصرف لحاظ می شود. همچنین، به منظور هماهنگی با سیاست های اجرایی، همگن سازی اطلاعات، برنامه ریزی، ساماندهی مطالعات و استاندارد سازی برآوردها برای تعیین ارزش آب در هر یك از حوزه های آبریز كشور، كارگروهی برای نظارت بر تعیین ارزش اقتصادی آب در دولت تشیكل می شود.

این كارگروه وظیفه سیاستگذاری در مورد طرح های تملك داراییهای سرمایه ای وسرمایه گذاری، اولویت بندی و انتخاب طرح ها به منظور تخصیص بهینه منابع مالی، تخصیص منابع آب باتوجه به مصارف الزامی و غیر الزامی، سیاست های حمایتی، ارائه تسهیلات و اعطای سایر مجوزهای قانونی و توسعه مناسب زیر ساخت های منابع و مصارف آب را بر عهده دارد. وزارت نیرو نیز با همكاری وزارت جهاد كشاورزی موظف است حوزه های آبریز دارای بحران و اولویت را مشخص و نسبت به برآورد ارزش اقتصادی آب در حوزه های آبریز ۳۰ گانه كشور، تشكیل سامانه های اطلاعاتی بر اساس ضوابء شاخص ها و دستورالعمل های مصوب با اولویت حوزه های آبریز بحرانی تا پایان برنامه چهارم توسعه اقدام نماید. مصوبات كارگروه نظارت بر تعیین ارزش اقتصادی آب از زمان ابلاغ برای بخشهای مختلف مصرف و سایر دستگاه های مربوط لازم الاجرا خواهد بود. این كارگروه موظف است هر ۶ ماه یك بار گزارشی از اجرای آیین نامه فوق را به كمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیأت وزیران ارائه كند و نظرات اصلاحی كمیسیون یادشده را در پیشنهادات كارگروه لحاظ كند. این تصویب نامه در تاریخ ۵/۱/۱۳۸۷ به تـأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.