چین قراردادی در زمینه استخراج از معدن اورانیوم با كشور آفریقایی نیجر امضا كرده است. به گزارش ایرنا، شركت های سینو هیدرو و سینو اورانیوم چین این قرارداد را به ارزش ۱۴۰ میلیون دلار با نیجر امضا كرده اند. براساس این قرارداد، چین همچنین یك واحد نیروگاه برق ذغالی درنیجر احداث می كند و ظرفیت معدن اورانیوم در این كشور نیز ۶۰۰ هزار تن گزارش شده است. شین هوا افزود: اورانیوم سوخت اساسی برای نیروگاه های برق هسته ای است و قرار است در زمینه طرح های استخراج و تولید اورانیوم، دوكشور همكاری های بیشتری داشته باشند. اجرای این قرارداد حدود دو سال ونیم طول خواهد كشید و اجرای این طرح را شركت صنعتی آزلیك كه چین و نیجر مشتركاً ایجاد كرده اند برعهده دارد.