هفتمین دوسالانه‌ی نقاشی معاصر در جریان هنر ایران اهمیت ویژه‌ای دارد، اما تعداد آثار به‌نمایش درآمده در دور جاری نمایشگاه بسیار زیاد و غیرحرفه‌یی بودند.

گینرلاوارگا سینایی - هنرمند نقاش با بیان این مطلب درباره‌ی هفتمین دوسالانه‌ی ملی نقاشی معاصر ایران عنوان كرد، در بی‌ینال هفتم، كارهای ارایه شده زیاد بود، در عین حال نوع چیدمان آثار حرفه‌یی و متناسب با فضای بزرگی همچون مجموعه‌ی صبا نبود.

وی با یادآوری اهمیت چیدمان آثار در نمایشگاه‌های مهم متذكر شد، چیدمان كار مهمی است، به‌طوری كه در بسیاری از موزه‌ها و گالری‌های نامی و معروف، تعداد كمی از كار در یك سالن چیده می‌شوند. با این اوصاف، در این دوسالانه، چیدمان حرفه‌یی به‌چشم نمی‌خورد و همانند دوسالانه‌ی نقاشی جهان اسلام، كارهای زیادی را با چیدمان بد به‌نمایش درآوردند.

سینایی افزود، هم اكنون كه این بینال را در یك شاخه نقاشی برگزار كردیم، كارها بسیار آشفته و در هم بود، پس اگر بخواهیم دو‌سالانه را در همه شاخه‌های هنری برگزار كنیم، آن وقت چه می‌شود؟!

به تعبیر او، فعلا بهتر است چیدمان و ویدئوآرت، و دیگر شاخه‌های هنری به‌صورت جداگانه انجام شود، زیرا مكان مناسب و فضای چیدمان مناسب برای برگزاری همه شاخه‌ها در اختیار نیست و حتا مجموعه‌ی صبا كه فضای بزرگی دارد، از لحاظ چیدمان به فكر اساسی نیاز دارد.