مراسم اختتامیه هفتمین دوسالانه ملی نقاشی معاصر ایران در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود. هفتمین دوسالانه ملی نقاشی معاصر ایران از روز ۲۲ بهمن ۸۶ در دو بخش موضوعی با عنوان های ایران خانه ما، اندیشه روشنایی و تاریخی در فرهنگ ایرانی و بخش آزاد دردو گروه سنی تا ۴۰ سال و ۴۰ سال به بالا برگزار شد. در مراسم اختتامیه كه در روز چهارشنبه ۲۸ فروردین ۸۷ در سالن اجتماعات موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می گردد. جایزه ویژه موزه هنرهای معاصر تهران به برگزیدگان در هر دو بخش موضوعی و آزاد، سفر مطالعاتی به كوی هنرمندان پاریس خواهد بود همچنین جوایز هنرمندان ۴۰ سال به بالا به ۳ نفر از هنرمندان برگزیده (بدون قید مرتبه) نشان یادمان هفتمین دوسالانه ملی نقاشی معاصر ایران اهدا خواهد شد. آثار هنرمندان برگزیده توسط موزه هنرهای معاصر تهران، با توافق هنرمند خریداری خواهد گردید.