نمایشگاه های نقاشی آزاده خواجه نصیر و مریم حامداسماعیلی در نگارخانه های ممیز و نامی خانه هنرمندان ایران افتتاح شد. خواجه نصیر در بیست و دو تابلو خود با پرداخت اکسپرسیو موضوعات انسانی را دستمایه قرار داده است و حامد اسماعیلی با گرایش به آبستره فضاها و رنگ های کودکانه آفریده است.