پارسال دومیلیارد و۲۸۰ میلیون ریال صرف طرحهای امور آبفای شهرستان آران و بیدگل شد. «علی اكبر قانع» ،مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان آران و بیدگل در گفت وگو با ایرنا گفت: تهیه نقشه «GIS READY » شبكه توزیع و خطوط انتقال،شروع مطالعات اجرای طرح تله متری و كنترل از راه دور چاهها، راه اندازی سیستم مكانیزه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه «PM » از جمله این طرحهاست. وی، تكمیل خط رینگ به قطر ۶۰۰میلیمتر و به طول دو كیلومتر با هزینه دو میلیارد ریال و اصلاح خطوط انتقال و جمع آوری عبوری از رودخانه« گازرگاه » برای مقابله با سیل های احتمالی و راه اندازی سیستم كلرزنی در «تأسیسات ۳» را از دیگر طرحها ذكر كرد. قانع اظهار داشت: حفر دو حلقه چاه از طریق جذب یك میلیارد و ۳۲۰میلیون ریال از اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای و پیش بینی افزایش حدود ۵۰لیتر در ثانیه به ظرفیت تأمین آب مناطق شهری از دیگر اقدامات پارسال بود. وی،بهسازی دوحلقه چاه با هزینه ۵۰۰میلیون ریال،تولید چهار میلیون و ۲۹۲ هزار مترمكعب آب،توسعه شبكه به میزان ۱۲هزارو ۴۲۴متر واصلاح شبكه به میزان دو هزار و ۷۳۷متر و واگذاری ۶۵۵فقره انشعاب را از دیگر فعالیت های امور آبفای شهرستان آران و بیدگل ذكر كرد.