وزارت نیرو برای تشویق اشخاص حقیقی و بخش خصوصی جهت مشاركت در اجرایی شدن اصل ۴۴ در بخش نیروگاهی و برق، تا ۵۰ درصد هزینه مورد نیاز احداث یا خرید نیروگاه از محل حساب ذخیره ارزی وام می دهد.

وزیران عضو كمیسیون امور زیربنایی, صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۸۲۰۷۲ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۶ وزارت نیرو و به استناد « ب» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶, آیین‌نـامه اجرایـی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند « ب» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور، به منظور تحقق اهداف بند « ب» تبصره (۴) قانون بودجه سال۱۳۸۶ كل كشور و فراهم نمودن امكان قابلیت‌واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های صنعت برق و بسترسازی جهت تشویق, فعالیت و مشاركت بخش غیردولتی در احداث یا خرید نیروگاه‌ها و در راستای اجرایی كردن سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود به منظور تأمین منابع مالی برای احداث یا خرید نیروگاه‌ها, پیمانكاران, شركت‌ها, سازندگان و اشخاص حقیقی را جهت استفاده از تسهیلات موضوع جزء (۱) بند « ب» تبصره (۴) به هیئت امنای حساب ذخیره ارزی معرفی نمایند تا پس از بررسی توجیه فنی, اقتصادی و زیست محیطی طرح, نسبت به پرداخت وام از طریق بانك‌های عامل اقدام نماید. وام‌های دریافتی پس از بهره‌برداری از طرح و از محل فروش برق تولیدی به صورت ریالی كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به ارز خواهدبود, بازپرداخت خواهدشد.

حسب درخواست بانك عامل, شركت مادر تخصصی مربوط در قالب قرارداد فی‌مابین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر بازپرداخت تسهیلات را از محل درآمد حاصل از فروش برق تولیدی نیروگاه به بانك عامل با حق دسترسی به حساب‌های شركت سرمایه‌پذیر و یا بهره‌بردار تضمین می‌نماید.

حداكثر تسهیلات اعطایی به هر شركت سرمایه‌گذار تا پنجاه درصد (۵۰%) هزینه موردنیاز احداث یا خرید نیروگاه خواهدبود.

بنابراین گزارش، شركت توانیر كلیه طرح‌های اجرایی بخش خصوصی در قالب پروژه‌های كاهش تلفات شبكه‌های انتقال و توزیع و افزایش راندمان مصرف سوخت نیروگاه‌ها را دریافت و بررسی می‌نماید.

شركت توانیر مجاز است در صورت صلاحدید رأساً به معرفی برخی مناطق به عنوان مناطق دارای اولویت و خاص اقدام نماید.

شركت توانیر موظف است پس از دریافت طرح‌ها ظرف مدت بیست روز نسبت به تأیید یا رد توجیه فنی ـ اقتصادی و یا اولویت اجرای طرح‌های ارایه شده اقدام نماید.

در بررسی‌های اقتصادی, دوره بازگشت سرمایه نباید از مجموع دوره جذب و تنفس و بازپرداخت تسهیلات بیشتر باشد.

در صورت تأیید طرح, شركت توانیر پس از عقدقرارداد, شركت سرمایه‌گذار را جهت استفاده از تسهیلات موضوع جزء (۲) بند « ب» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور, به بانك‌عامل معرفی می‌نماید.

چنانچه سرمایه‌گذار ظرف مدت دو ماه از معرفی به بانك, موفق به اخذ موافقت بانك‌عامل جهت اعطای تسهیلات نگردید, شركت توانیر مجاز به تمدید یا ابطال مجوز صادر شده می‌باشد.

حسب درخواست بانك عامل شركت توانیر در قالب قرارداد فی‌مابین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر بازپرداخت تسهیلات را از محل صرفه‌جویی حاصله با حق دسترسی به حساب‌های شركت سرمایه‌پذیر و یا بهره‌بردار به بانك‌عامل تضمین می‌نماید.

بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده به شركت سرمایه‌گذار براساس قرارداد فیمابین و پس از تأیید اجرای كار توسط شركت توانیر خواهدبود.

پرداخت هر مرحله از مبلغ قرارداد از سوی شركت توانیر به شركت سرمایه گذار منوط به بازپرداخت اقساط دریافتی از بانك عامل خواهدبود. در صورت عدم انجام تعهدات از سوی شركت سرمایه‌گذار شركت توانیر مجاز خواهدبود رأساً از محل مبلغ قرارداد به تسویه اقساط اقدام نماید. مفاد این تبصره باید در متن قرارداد درج شده‌باشد.

شركت توانیر مجاز است بخشی از وظایف خود را به جهت تسهیل در اجرای این آیین‌نامه به شركتهای تابعه خود (شركت بهره بردار) واگذار نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۵/۱/۱۳۸۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.