گزارش معاونت امور عمرانی و دفتر فنی استانداری آذربایجان شرقی حاكی از افزایش ۶۹درصدی میزان تولید برق منطقه ای آذربایجان دردوسال نخست فعالیت دولت نهم نسبت به مدت مشابه قبل از آن است. به گزارش ایرنا و به نقل از گزارش مزبور، در حالی كه در مدت دو سال قبل از دولت نهم ۹هزارو۳۴۶میلیون كیلووات ساعت برق توسط شركت برق منطقه ای آذربایجان تولید شده این رقم در دو سال بعد از روی كار آمدن دولت نهم به ۱۵ هزار و ۸۰۹میلیون كیلووات ساعت افزایش یافته است. بر اساس این گزارش طول خطوط انتقال و فوق توزیع در دو سال قبل از دولت نهم ۳۸۲كیلومتر بوده این رقم در مدت مشابه دولت نهم ۱۹كیلومتر افزایش یافته است. بر پایه این گزارش در شرایطی كه در دو سال قبل از روی كار آمدن دولت نهم هفت ایستگاه انتقال و فوق توزیع در برق منطقه ای آذربایجان، ایجاد شده بود این رقم در مدت مشابه دولت نهم به سه ایستگاه كاهش یافت. گزارش یاد شده نشان می دهد كه در دو سال قبل از روی كار آمدن دولت نهم، ظرفیت ایستگاه های انتقال و فوق توزیع برق منطقه ای آذربایجان ۵۰۸مگاولت آمپر و در دو سال اول فعالیت دولت نهم ۱۶۵مگاولت آمپر افزایش داشته است. بنا بر این گزارش، در حالی كه طول شبكه توزیع برق منطقه ای آذربایجان در دو سال قبل از روی كار آمدن دولت نهم یك هزار و ۶۳۱كیلومتر بوده این رقم در دو سال اول فعالیت دولت نهم به یك هزار و ۱۴۹كیلومتر رسیده است. بر اساس گزارش معاونت فنی استانداری آذربایجان شرقی، تعداد ایستگاه های توزیع برق منطقه ای آذربایجان با رشدی ۱۰درصدی از یك هزار و ۴۸۱ایستگاه دردو سال قبل از دولت نهم به یك هزار و ۶۳۲ایستگاه در مدت مشابه فعالیت دولت نهم افزایش یافته است.