هیئت وزیران تصویب كرد: در مناطق عادی كه با قطعی مستمر و طولانی گاز در زمستان سال گذشته روبرو بوده‌اند با تشخیص وزارت نیرو جرایم مصارف مازاد برالگوی مصرف اعمال نمی‌شود.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۶۸۰۸۲/ت۳۶۸۹۹هـ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ عبارت « ماههای غیرگرم» و در انتهای تصویب‌نامه یادشده عبارت « این متن جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۴۸۸/ت۳۶۸۹۹هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۵ می‌شود» حذف می‌شود.

به واسطه سرمای بی‌سابقه هوا در سه ماهه زمستان سال گذشته برای مناطقی كه نه ماه از سال از تعرفه گرمسیری برخوردار و فاقد لوله‌كشی گاز می‌باشند و همچنین در مناطق عادی كه با قطعی مستمر و طولانی گاز در طی این مدت روبرو بوده‌اند با تشخیص وزارت نیرو جرایم مصارف مازاد برالگوی مصرف اعمال نمی‌شود.

بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۶۸۰۸۲/ت۳۶۸۹۹هـ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:حداكثر متوسط پرداختی مشتركان بابت هر كیلووات ساعت انرژی مصرفی به یك برابر قیمت آزاد برق كه در ابتدای هر سال تعیین شده است، محدود می‌گردد.