همایش بین المللی هنر، ادب، اندیشه مكتب شیراز، با حضور اندیشمندان ایرانی و خارجی، آذرماه امسال در تهران و شیراز برگزار می شود. به گزارش فرهنگستان هنر، این رویداد در قالب هفت نشست تخصصی در شاخه های مختلف ادبی، فرهنگی و هنری برپا می شود. نشست های تخصصی نگارگری، خوشنویسی هنرهای صناعی، معماری و شهرسازی، ادبیات و زبان شناسی، حكمت و عرفان هنری، موسیقی و نسخه شناسی در همایش بین المللی مكتب شیراز گنجانده شده است. مطالعات تاریخی، مطالعات تطبیقی، بررسی و تحلیل آثار و شخصیت شناسی از جمله محورهای موضوعی نشست های یادشده در این رویداد به شمار می رود.