برپایی موزه و یا نمایشگاهی دائمی می تواند در جهت حفظ واشاعه آرمان ها و ارزش های دفاع مقدس نقش مهمی ایفا كند.

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری، حمید شریفی هنرمند نقاش و گرافیست درارتباط با تبلور دفاع مقدس در هنر های تجسمی گفت: «هنر به تعبیری می تواند محملی جدی برای طرح مباحث دفاع مقدس و ارزشهای انقلاب باشد. هر چقدراعتقادات مذهبی و دینی و معارف با هنر آمیخته شده، تجلی بیشتری پیدا كرده است. این امر در اماكن مذهبی و مساجد ما به خوبی دیده می شود.» وی افزود: «در دفاع مقدس نیز هنر برای بسط و گسترش ارزش ها و آرمان ها، نقش مهمی داشته است. هنرهای تجسمی به جهت گستردگی و در دسترس بودن و به لحاظ شاخه های متعددی كه دارد می تواند در این عرصه نقش بسزایی داشته باشد. این شاخه از هنر یكی از بخش های فعال در به تصویر كشیدن و ثبت هشت سال دفاع مقدس است.» این هنرمند نقاش درباره رسالت هنرهای تجسمی در به تصویر كشیدن دفاع مقدس گفت:«هنرهای تجسمی كشور چه در ابعاد مدیریتی و سیاستگذاری و چه از جهت خالقان اثر و هنرمندان در حد توان خود تلاش هایی را انجام داده است. اما دفاع مقدس پدیده ای است كه به واسطه عظمت و وسعت آن جا دارد سالیان سال بر روی آن كار شود و گوهرهای معنوی آن استخراج شود.»