ثبت نام دوره های ترم پائیز و کانون های شادی ویژه خردسالا ن در رشته مختلف هنری بازی های پرورشی، زبان، قرآن و سرگرمی در فرهنگسرای تفکر آغاز شد.

در این دوره ها رشته های هنری متناسب با سن خردسالا ن از قبیل نقاشی و سفالگری آموزش داده می شود.

آموزش زبان، حفظ و قرائت قرآن و بازی های پرورشی از دیگر کلا س های این دوره است.

خردسالا ن همچنین با عضویت در کانون های شادی، از برنامه های سرگرمی و آموزشی توام با بازی و نشاط برخوردار می شوند.