تكنیك و قالب هنر مدرن نسبت به هنر سنتی دارای تحركی است كه اینعنصر حركت می تواند هنرمند را در پیام رسانی مذهبی كمك كند ولی در باب فلسفه وجودی هنر سنتی اصالتی برگرفته از دیدگاه وحدانی دارد كه هنر مدرن فاقد آن است.

عبدالحمید قدیریان- نقاش- در ادامه مطالب فوق توضیح داد: «هنر مدرن به عنوان ابزار و نه به عنوان نگرش فلسفی مدنظر من است و به این دلیل كه بسیار قدرتمند است می تواند رابطه سریع تری با عواطف واحساسات انسانی برقرار كند. البته به این دلیل كه نگرش فلسفی هنر مدرن با سنتی فرق دارد، در اینجا تنها ملاك تقسیم بندی هنر به دو هنر سنتی و مدرن در قالب و تكنیك مد نظر من است.» وی درباره این مطلب كه آیا زبان هنر زبان مناسبی برای بیان مفاهیم دینی است، به ایكنا گفت: «بسیاری از مفاهیم دینی در بیان كلمات عقیم می ماند چون مفاهیم دینی هر كدام دارای فضایی بسیار وسیع و حجمی بسیار غنی است و بهترین ابزار برای بیان این فضای مفهومی، هنر و تمام زیرشاخه های آن است چرا كه اگر هنرمند تحقیقات كافی در زمینه معارف و دین داشته باشد، فضایی را ایجاد می كند كه هر كس در هر نقطه از جهان به دلیل وجود وجه اشتراك انسانی كه همان فطرت است وارد فضای اثر شده و مفهوم قرآنی را در قالب فضایی حسی درك می كند.»