واحد آموزش فرهنگسرای سالمند به منظور گسترش هنرهای تجسمی، کلا س های آموزش «سفالگری» را ویژه خردسالا ن و کودکان برگزار می نماید.

هنرجویان در این دوره با ساخت مدل های دلخواه و نحوه کار با دست و با چرخ آشنا می شوند.