برای خارج نمودن هنر مقاومت از حیطه شعاری شدن باید هنرمند آنرا به صورت صادقانه و صمیمانه ارائه كند.

هادی جمالی نقاش و مدرس دانشگاه گفت: «به عقیده من می توان معنای مقاومت را به واسطه هنر به دنیا صادر كرد كه البته سابقه تاریخی آن را هم می توان در نقاشی های دیواری مكزیك دید كه در آنجا هنرمندان انقلابی مكزیكی كارهایی زیادی كردند. » وی افزود: «هنرمندان انقلابی مكزیك با بررسی و كاركردن بر روی مسائل اجتماعی، مسائل مقاومت و فداكاری توانستند تا حد زیادی این واژه را القاء كنند و اتفاقاً موفق نیز بودند.» وی خواستار غیرشعاری شدن هنر مقاومت شد: «سیاسی و ایدئولوژیكی شدن هنر مقاومت بستگی به افراد دارد.

گاهی اوقات این سوژه بهانه ای می شود كه یك كسی شعار بدهد ولی گاهی این سوژه برآمده از دل هنرمند است و هنرمند به آن اعتقاد دارد و با تكنیك ها و شیوه های خودش رنگ و تصویر را به هم می آمیزد و حال و هوای مقاومت را صمیمانه و صادقانه بیان می كند.» جمالی افزود: «ولی به هر حال می توان شعاری نیز عمل كرد كه آن وقت است كه هنر مقاومت نه ارزش هنری و نه ایدئولوژیكی پیدا نمی كند.» وی درباره پرداخت به سوژه مقاومت، هنرمندان را به دو گونه تقسیم كرد كه یكی سری به سوژه علاقه و اعتقاد دارند و آنرا خالصانه و صادقانه پذیرفته و كار می كنند و یك سری هستند كه با پرداخت به این سوژه قصد مطرح كردن خود را دارند. این نقاش در ادامه اظهار داشت: «مقاومت تمام ناشدنی است فقط صورت های آن فرق خواهد كرد گاهی مقاومت جنگ است با دشمن بیگانه و گاهی مقاومت است برای استقلال روح آدمی و مادامی كه مقاومت وجود دارد هنر مقاومت نیز زنده است.»