یك مجسمه یادبود برای گرامیداشت افراد زشت در ایتالیا پرده برداری شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران این مجسمه یادبود كه یك فرد ناشناس در حالی كه به آیینه می نگرد را به نمایش می گذارد، در گردهمایی سالانه انجمن جهانی افراد زشت به نمایش گذاشته شد.بر اساس این گزارش، رئیس این انجمناعلام كرد كه این مجسمه، مجسمه یادبود یك ستاره سینمای زیبا رو یا یك قهرمان جنگ نیست بلكه نشان دهنده كسی است كه از درون زیباست.