خردسالا ن و کودکان نقاش در کارگاه نقاشی فرهنگسرای هنر (ارسباران)گردهم می آیند.

برای نخستین بار هنرجویان خردسال و کودک رشته نقاشی فرهنگسرا همزمان جلسه پایانی دوره آموزش خود، در کارگاه نقاشی کودک حاضر و تجارب آموزشی خود را در طول ترم بر روی صفحات نقاشی به تصویر می کشند. از جمله اهداف جلسه تشویق خردسالا ن هنرمند نقاش و ترویج روحیه هنری در میان کودکان و خردسالا ن عنوان شده است. در این جلسه کارگاهی که چهارشنبه ۲۱ شهریور ساعت ۹ صبح شروع می شود نقاشی ها جمع آوری و در پایان نمایشگاهی از آثار خردسال و کودکان نقاش برگزار می شود.