۲۳ شاهكار باستانی خط و نقاشی كشور چین برای نخستین بار در روز شنبه هشتم سپتامبر( ۱۷ شهریور) در معرض دید عموم قرار می گیرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، ۲۳ شاهكار نفیس خط و نقاشی متعلق به ۵۰۰ تا ۱۴۰۰ سال پیش برای نخستین بار از روز شنبه در موزه هنر«پلی» در شهر«پكن» در معرض دید عموم قرار می گیرد. بنابراین گزارش، این آثار نفیس كه متعلق به سلسله های تانگ، سانگ، یوان و مینگ است كه بیش از دو میلیارد یوان ارزش دارد.